Delegáti zvolili nového člena predstavenstva

Delegáti zvolili nového člena predstavenstva

Po májovom zhromaždení delegátov má predstavenstvo OSBD Žilina nového člena.

Rokovanie sa tento rok konalo 17. 5. 2023 v žilinskom hoteli Slovakia. Členovia predstavenstva družstva pozvali dovedna 134 delegátov, z ktorých prišlo 82 (čo je viac ako 60 %-ná účasť). Z neúčasti sa vopred ospravedlnili piati delegáti.
 
Oproti tradičným bodom zasadaní bola tentoraz výnimočnou doplňujúca voľba člena predstavenstva OSBD Žilina za doterajšieho člena Mgr. Petra Hanusa, ktorý sa stal primátorom Mesta Rajec.

Doplňujúcu voľbu delegáti uskutočnili tajným elektronickým hlasovaním (podľa uznesenia  č. 12. ZD/2021 prijatého na Zhromaždení delegátov 21. 7. 2021).
Usmerňoval ju Ing. Daniel Divinec ako predseda volebnej komisie, ktorú si delegáti zvolili. (Ďalšími zvolenými členmi komisie boli Ing. Róbert Ferner, Ing. Peter Pončák, JUDr. Zuzana Hudzíková, Michal Krebes - komisia pri práci na fotografii dolu vpravo).
 
Elektronická forma volieb a používanie klikerov sú delegátom dobre známe, keďže sa stali súčasťou každého Zhromaždenia delegátov. „Elektronický spôsob hlasovania veľmi šetrí čas a zhromaždenie s viacerými bodmi hlasovania ako štandardne, dokážeme skrátiť oproti minulosti o niekoľko hodín. Pritom jeho súčasťou môžu byť aj tajné voľby,“ konštatuje Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina. 

Za nového člena predstavenstva OSBD Žilina  na funkčné obdobie 18. 5. 2023 - 31. 10. 2026 delegáti počtom hlasov 69 (93,24 %) zvolili Jaroslava Žáka z lokality Rajec, Staré mesto.
Image
Správu Kontrolnej komisie OSBD o jej činnosti predniesla predsedníčka Monika Hrabovská.
 
Milan Piliar ako predsedajúci (na fotografii vľavo hore a uprostred spolu s Ing. D. Divincom) predložil Správu predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva. Delegáti vzali na vedomie Výročnú správu za rok 2022 a schválili tiež účtovnú závierku za rok 2022: s výsledkom hospodárenia vo výške 9163,17 eura, s rozdelením do Stimulačného fondu vo výške 6000 eur a nerozdelený zisk vo výške 3163,17 eura.
Milan Piliar tiež odprezentoval Hospodársko-finančný plán OSBD Žilina na rok 2023, najmä plán nákladov a výnosov na tento rok, hlavné úlohy a ciele. Delegáti plán schválili.
 
Delegáti odobrili návrh na zmenu Rokovacieho a volebného poriadku OSBD Žilina – Dodatkom č. 3: ČIánok 20 Voľba predsedu členskej samosprávy ods. 2. sa zmenil tak, že pôvodné znenie: „Riadne voľby predsedu členskej samosprávy sa zaradia do programu členskej schôdze samosprávy v kalendárnom roku, v ktorom uplynie päťročné funkčné obdobie od predchádzajúcich riadnych volieb“ sa zrušilo a po novom znie takto:  „Riadne voľby predsedu členskej samosprávy sa zaradia do programu členskej schôdze samosprávy v lehote 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred uplynutím päťročného funkčného obdobia“.
 
Hlasovaním delegátov prešiel aj návrh na zmenu Stanov OSBD Žilina – Dodatkom č. 3, ktorého cieľom je, aby v samospráve tzv. nebývajúcich ostali tí členovia - akcionári, ktorí majú o členstvo v OSBD Žilina skutočný záujem. V evidencii nebývajúcich sú totiž aj nežijúci členovia, členovia ktorých byty boli v dražbe alebo sa odsťahovali a neriešili ukončenie členstva, a tiež dedičia, ktorí členstvo neprededili.
Po novom sa vylúčenie zo samosprávy bude týkať nebývajúceho člena, ktorý nezaplatil ročný poplatok na úhradu nákladov spojených s činnosťou nebývajúcich členov, v zmysle Smernice č. 2 OSBD Žilina za obdobie najmenej dvoch rokov.