Volebné leto: Milan Piliar opäť predsedom predstavenstva

Volebné leto: Milan Piliar opäť predsedom predstavenstva

Júl 2021 bol volebným mesiacom. Konalo sa zhromaždenie delegátov a ich pozornosť sa sústredila najmä na voľby predsedu predstavenstva, členov predstavenstva i členov kontrolnej komisie OSBD Žilina. „Na stole“ sa ocitli aj iné dôležité body rokovania, ako rozšírenie predmetu podnikania bytového družstva alebo otázka: bude bytové družstvo aj naďalej poskytovať mobilné telefóny pre prácu predsedov členských samospráv, ktorí sú zároveň delegátmi?

Zo 117 pozvaných delegátov prišlo na zhromaždenie 75 (čo je 64,1 %-ná účasť), 12 sa ospravedlnilo.

Milan Piliar bude predsedom predstavenstva OSBD Žilina aj najbližších 5 rokov, rozhodli o tom delegáti v elektronickej tajnej voľbe. Protikandidáta z pléna nenavrhol nikto. Rovnaké funkčné obdobie, od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026, budú pôsobiť v predstavenstve títo novozvolení členovia: Mgr. Peter Hanus, Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Ing. Marián Králik, Ing. Daniel Divinec, Ing. Jozef Lukáček, JUDr. Bibiána Bojmírová, RNDr. Ivan Bellan, Ing. Róbert Ferner, Ing. Pavol Salaj, Ing. Jozef Jobb. Z pléna sa za člena predstavenstva prihlásil jeden kandidát, ktorý však vo voľbe neuspel.

Kontrolná komisia pracuje najbližších 5 rokov v zložení: Monika Hrabovská, Mgr. Otto Wiesler, Ing. Milada Kodajová, Iveta Burešová, Anna Šuteková, Ing. Katarína Záborská, Terézia Berzáková.
Image
Keďže OSBD Žilina má záujem poskytovať služby správy aj pre objekty Polikliniky v Rajci, predsedajúci Milan Piliar oboznámil prítomných s návrhom na rozšírenie predmetu podnikania o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Delegáti návrh schválili a poverili predsedu predstavenstva, vykonať zmeny v Obchodnom registri SR.

Delegáti súhlasili s pokračovaním projektu, v rámci ktorého OSBD Žilina od roku 2015 poskytuje predsedom členských samospráv - ktorí sú zároveň delegátmi zhromaždenia delegátov, mobilné telefóny s bezplatným volaním, sms-kami a internetom (maximálne 15 eur na sim kartu).
V rozprave projekt ocenil Ing. Miloš Babka. Podľa neho prináša úspory nákladov najmä dôchodcom, ktorí by si to inak pri svojej práci pre vlastníkov ťažko mohli dovoliť.
Image
Členovia zhromaždenia prerokovali aj tradičné body. Oboznámili sa s výsledkami hospodárenia, s činnosťou družstva a predstavenstva. Rovnako s prácou kontrolnej komisie, o ktorej informoval jej predseda Mgr. Otto Wiesler. Vzali na vedomie Výročnú správu za rok 2020 a schválili riadnu účtovnú uzávierku za rok 2020. Odobrili rozdelenie výsledku hospodárenia 11 126,70 eura: do základného fondu rozvoja družstva 6126,70 eura a do sociálneho fondu 5000 eur. Zároveň schválili návrh Hospodársko-finančného plánu na rok 2021.
Image
„Ďakujeme všetkým za účasť a podporu bytového družstva a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,“ uviedol Milan Piliar v mene predstavenstva.