Bude prvý váš dom? Chystáme pilotný projekt

Bude prvý  váš dom? Chystáme pilotný projekt

Konalo sa niekedy vo vašom dome písomné hlasovanie? Ak áno, bolo pre vás isto pohodlné, rozhodnúť o dôležitej zmene či obnove domu za malú chvíľku v prítomnosti overovateľov – susedov z domu.

Napriek tomu, že zorganizovať a zrealizovať takýto proces nie je vôbec jednoduché, iba od januára do konca septembra roku 2022 sme pripravili až 51 písomných hlasovaní. Aj v tejto oblasti chce OSBD Žilina v záujme vlastníkov bytov napredovať, preto momentálne hľadáme bytový dom pre pilotný projekt elektronického písomného hlasovania.

 

Pohodlie a istota pre vlastníkov

Písomné hlasovanie býva často jedinou možnosťou, ako vlastníci dokážu zvyšovať komfort svojho bývania. Všetky dôležité zmeny totiž musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov v bytovom dome. Takto sa rozhoduje aj o každej zmene v čerpaní fondu (o navýšení peňazí, zmene predpisu nájomného či financovaní obnovy), o úveroch či výbere  zhotoviteľa.  Pred zmenou zákona v roku 2019 na niektoré rozhodnutia stačila nadpolovičná väčšina vlastníkov prítomných na schôdzi. 

Všetko má svoje „pre“ aj „proti“

Písomné hlasovanie znamená  pohodlné a najmä isté odsúhlasenie zmien. Jeho príprava a doručovanie dokumentov s predpísanými lehotami  si však vyžadujú určitý čas (15 až 20 dní), ktorý samotnú realizáciu obnovy domu odďaľuje. Správca má túto službu spoplatnenú.
Odsúhlasovať zmeny v dome osobne na schôdzach vlastníkov je ideálne. Hlasovaniu môže predchádzať diskusia či výmena informácií s odborníkmi. Po hlasovaní môžeme ako správca ihneď začať pracovať na realizácii obnovy. Problémom je, že na schôdze chodí príliš málo vlastníkov. V niektorých domoch je dokonca potrebné, zorganizovať písomné hlasovanie aj  dvakrát do roka.

Mravčia práca a proces pod drobnohľadom

Ako správca musíme dodržiavať presne stanovený právny a administratívny postup a v každom jednom prípade zapájame do príprav celý tím zamestnancov. Na procese sa podieľajú minimálne 4 oddelenia: technické, právne, organizačné a oddelenie služieb . Príprave venujeme veľa pozornosti: hlasovania tak nerozporujú vlastníci, no napríklad ani banky nemajú problém s rozhodnutiami vlastníkov o úveroch.  

Ako to „chodí“

Samotnému hlasovaniu predchádza doručenie oznámení o písomnom hlasovaní každému vlastníkovi do poštovej schránky. V ňom sa píše, kedy a o čom budete hlasovať. Nemalú pozornosť musíme venovať aj sformulovaniu otázok, aby boli vecné a zrozumiteľné.
Po príprave hlasovacích listín chodia overovatelia za všetkými vlastníkmi, ktorí písomne hlasujú. Overovatelia sú vlastníci bytu z domu, ktorých si ostatní volia na schôdzi, a často nielen pre jedno hlasovanie, ale aj na dlhší čas. Overovatelia sú dôležití: nielenže obetujú svoj čas, ktorý by mohli stráviť inak, no často hlasujúcim vysvetľujú, o čo vlastne v hlasovaní ide.Poslednou etapou je pre nás príprava listín s výsledkom písomného hlasovania, ktoré sú uverejnené na nástenke či výveske alebo inom viditeľnom mieste v dome.

Bolo vôbec hlasovanie  100 %-ne úspešné?

Áno, bolo. Napríklad na Gaštanovej 46, 48 v Žiline (zástupca vlastníkov Martin Veščičík) vlastníci odsúhlasovali navýšenie ceny obnovy bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, stropov pivníc, výmena spoločných rozvodov elektriny, maľovka schodiskového priestoru a zábradlia) prostredníctvom úveru z ČSOB. ZA sa vyslovili všetci vlastníci zo 48 bytov v dome.

V bytovom dome na Záborského 1 - 5 v Žiline (zástupca vlastníkov Ing. Martin Berešík) vlastníci hlasovali o výmene výťahov, rozvodov a obnove výťahových strojovní, financovaním cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Úspešnosť bola až 91,43 %. V dome so 70 bytmi hlasovalo ZA 63 vlastníkov, PROTI bol 1.