História vášho bývania alebo DRUŽSTVO VČERA, DNES A ZAJTRA

História vášho bývania alebo DRUŽSTVO VČERA, DNES A ZAJTRA

Obvodné stavebné bytové družstvo v Žiline si v roku 2014 pripomína 50. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme načreli do archívov a spomienok bývalých aj terajších pracovníkov s cieľom zmapovať minulosť a súčasnosť družstevníctva i družstva.

Po 2. svetovej vojne v našom niekdajšom socialistickom zriadení pomerne rýchlo vyrastali výrobné podniky, fabriky či jednotné roľnícke družstvá. Sťahovanie ľudí do miest za prácou vyvolávalo čoraz väčší dopyt po bývaní, cenovo prijateľnom a dostupnom čo najskôr. V tejto situácii začali vznikať stavebné bytové družstvá, ktoré mali hlavný cieľ – stavať byty. Riešenie problému bolo v panelovej výstavbe.

Povedzme si na rovinu: bolo to práve družstevníctvo a zanietenosť družstevníkov, vďaka ktorým si desiatky tisíc ľudí v Žiline a okrese vyriešili svoju bytovú otázku a v týchto bytoch bývajú dodnes. Aj napriek tomu, že v súčasnosti sa často nevyhneme označeniu bytov ako „králikárne“. V každom prípade, nájomcom sa družstvo postaralo v podstate o všetko. Faktom je, že v týchto bytoch bývame dodnes a dokonca na ďalšie desaťročia predlžujeme ich životnosť. Hodnoty vytvorené zakladaním družstiev užívame dodnes a ďalej ich rozširujeme.

Ľudí lákali na nové bývanie
Keďže založenie družstva bolo možné, ak sa združilo aspoň 12 osôb a predbežný súhlas na to dala rada vtedajšieho ONV, vznikalo mnoho malých družstiev. V prvom rade pri rôznych podnikoch (pri kameňolomoch, štrkopieskoch, geodézii...) či jednotných roľníckych družstvách (JRD). V prvých rokoch sa teda uskutočňovala najmä podniková výstavba bytov. Mnohé podniky si chceli svojich zamestnancov na dlhé roky udržať aj tým, že im pridelili tzv. stabilizačný byt. Keď nešlo o stabilizačné byty, zamestnancovi napríklad odpustili platbu tzv. členského podielu za pridelený družstevný byt, ak podpísal, že odpracuje v podniku 10 či 20 rokov. Členský podiel tvorila suma približne od 12 do 40 tisíc korún (podľa veľkosti družstevného bytu).

Štát poskytoval výhodné úvery
Už v začiatkoch bytovej výstavby štát prispieval na výstavbu bytových domov investičnými úvermi s veľmi výhodným úrokom (1%). Obyvatelia ich splácali mesačne 30 - 40 rokov. Niektoré domy stavané v posledných rokoch éry takzvanej komplexnej bytovej výstavby však úvery  splácajú ešte v tomto období. Zaujímavosťou je, že štát napríklad vyčleňoval príspevok na výstavbu domu, ktorým zohľadňoval zložitejšie podmienky výstavby (napríklad na podmáčanej pôde).
Image
Stavalo sa cez podniky aj svojpomocne
Družstevné byty budovali stavebné družstvá buď prostredníctvom dodávateľa - cez príslušný stavebný podnik; čiastočne dodávateľsky – cez stavebný podnik a svojpomocou členov, ich príbuzných a ďalších dobrovoľníkov; alebo len svojpomocne – s tým, že družstvo zabezpečovalo odborné vedenie stavby, v prípade stavebných prác.

Svojpomocne boli vystavané napr. bytovky pre jednotné roľnícke družstvá (JRD), ktorú zabezpečovalo Okresné výstavbové bytové družstvo v Žiline (OVBD). Byty stavali aj sami zamestnanci podnikov. Pri bytovkách vybudovali septiky, vlastné zdroje vykurovania a podobne.). Často pracovali skôr v náročných podmienkach, o čom sa presvedčilo naše družstvo, keď boli k nemu tieto bytovky pričlenené a stali sa jeho vlastníctvom.

Koľko členov domácnosti, taký veľký byt  
Napríklad v Stavebnom bytovom družstve (SBD) zamestnancov Ústavu geodézie a kartografie (ÚGK) v Žiline organizovalo výstavbu predstavenstvo a domy, ktoré družstvo vystavalo, zostali v jeho družstevnom vlastníctve. Pri prideľovaní bytov fungovali aj poradovníky, ktoré zostavovalo predstavenstvo družstva a schvaľovala jeho členská schôdza. Naliehavosť pridelenia bytu sa posudzovala „v súlade so zásadami štátnej bytovej politiky“. Veľkosť prideleného bytu závisela od počtu členov domácnosti.
Image
KÝM SME BOLI?

Vznik družstva   
Za dátum vzniku nášho družstva považujeme 1. marec 1964, kedy ustanovujúcou schôdzou vzniklo  Stavebné bytové družstvo č. 1 so sídlom v Žiline (SBD 1). Do konca októbra 1964 bolo v Okrese Žilina 16 stavebných bytových družstiev, z nich osem SBD občanov s 1840 členmi.

Čas zlučovania
V roku 1971, po nariadení vládnucej strany sa začali jednotlivé SBD postupne zlučovať do väčších celkov. Šesť menších SBD občanov sa zlúčilo do SBD 1: SBD občanov pri MsNV č. 1 a 2 v Žiline, SBD vo Varíne a SBD v Tepličke, neskôr SBD Rajecké Teplice so zlúčením SBD Rajec.

Zlúčením 12 podnikových SBD v okrese vzniklo Stavebné bytové družstvo č. 2 so sídlom v Žiline (SBD 2). Zlúčili sa: SBD zamestnancov pri ÚGK v Žiline, SBDZ pri Pozemných stavbách Žilina, pri Strednej priemyselnej škole stavebnej  Žilina, pri Váhostave Žilina a ďalšie.
Image
Vznik OSBD
Image
 
SBD 1 sa 1. júla 1973 zlúčilo s SBD 2 a vzniklo Okresné stavebné bytové družstvo v Žiline. Okrem predstavenstva bola zvolená ako nový orgán aj kontrolná komisia. Ako uvádza v správe z novembra 1973 prvý predseda OSBD a jeho predstavenstva Karol Horník (podpredsedom OSBD sa stal Ing. Karol Súľovec), došlo k zlúčeniu 18 SBD občanov a zamestnancov pôsobiacich v žilinskom okrese. V druhom polroku r. 1973 sa
s OSBD zlúčilo ešte SBD v Bytči.

Niekoľko faktov:
- v čase vzniku malo OSBD 6400 členov, ročný prírastok členov  sa pohyboval
od 500 do 600
- z celkového počtu členov 4190 bývalo
v družstevných bytoch, nebývajúcich bolo vyše 2210
- ročný prírastok družstevných bytov bol v tomto roku 307
- počet bytov OSBD vo fonde: 173 garsóniek, 715 jednoizbových, 1464 dvojizbových, 1611 trojizbových a 227 štvorizbových = celkom 4191 bytov. Nebytové priestory boli zastúpené družstevnými garážami a obchodnými priestormi
v počte 40
- hodnota družstevného majetku tvorila viac ako 449 mil. Kčs
- o družstevné byty žiadali najmä mladé rodiny bez detí, resp. s jedným dieťaťom
- z nich si pri prideľovaní bytov viac ako 80% vyberalo pôžičku v Štátnej sporiteľni na zloženie členského podielu. Podľa možností boli pri prideľovaní uprednostňované sociálne slabé rodiny (s väčším počtom detí) podľa ich finančných možností
- OSBD malo 43 pracovníkov: sedem technických, 18 hospodárskych a administratívnych, 15 údržbárov, 2 kuričov, 1 upratovačku.

Radosti aj strasti bývania
V roku 1979 riešilo družstvo žiadosti o zľavy na nájomnom, keďže užívatelia si sťažovali, že im pitnú vodu nedodáva
do bytov v „plnom rozsahu.“ OSBD sa bránilo, že nemôže tento stav ovplyvniť, keďže akútny nedostatok v zásobovaní pociťuje oblasť Žiliny a okolia už viac rokov. Argumentovalo, že stav sa zlepší až po dobudovaní nových vodných zdrojov  v Starej Bystrici a Fačkove v r. 1981. Takto napríklad neuspela so sťažnosťou Irena K. (členka OSBD a užívateľka družstevného bytu na ul. Červenej armády), ktorá žiadala preradiť družstevný byt do nižšej kategórie so spiatočnou platnosťou, keďže voda tečie iba v nočných hodinách a v poslednom čase vôbec. OSBD odpovedalo, že družstevné byty nie sú zaraďované do kategórií ako štátne. A keďže je v Žiline nedostatok vody a tlakové pomery vo vodovodnom systéme neumožnili jej vytlačenie do vyšších poschodí, užívateľka mala možnosť získať vodu
od susedov na nižších poschodiach, resp. v suteréne domu.

Z okresného družstva obvodné
V roku 1980 padlo rozhodnutie, že pod Okresné stavebné bytové družstvo prejde aj OVBD a družstvo pokračovalo vo výstavbe bytov v tzv. rozptyle, teda mimo Žiliny.
Byty na Hlinách začali stavať ešte SBD 1 a SBD 2, Vlčince a Solinky už vyrastali
v „réžii“ OSBD. Začali sme sa podieľať aj na výstavbe bytov na Hájiku, čo sme však nedokončili, pretože Zhromaždenie delegátov v máji 1989 schválilo rozdelenie nášho OSBD na dve družstvá: Okresné stavebné bytové družstvo v Žiline na Tulskej 33 a Stavebné bytové družstvo v Žiline na Komenského 38 (SBD). Administratívne boli družstvá rozdelené do konca septembra 1989.  

SBD sa neskôr presťahovalo na ul. M. Bela na Hájiku a pod jeho správu prešli aj domy v oblasti Bytčianska.

V septembri 1993 rozhodlo Zhromaždenie delegátov o oficiálnej zmene názvu nášho družstva z okresného na Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina (keďže sme už neboli v okrese jediné družstvo).

Priveľa plánovania a nedostatok bytov
Rozsah a spôsob výstavby družstevných domov sa určoval plánom hospodárskeho rozvoja kraja a okresu. Vieme, že toto obdobie bolo érou veľkého a veľkolepého plánovania. Aj na OSBD sa pripravovali 5-ročné plány pre výstavbu. Realita však aj tak bola iná - záujem o byty každý rok niekoľkonásobne prevyšoval možnosti výstavby. Situácia v prideľovaní bytov bola nepriaznivá pre členov družstva napríklad v roku 1989, lebo do roku 1990 nebol odovzdaný pre poradovník OSBD žiaden z bytov. Čakacia doba na družstevné byty sa z roka na rok predlžovala - napríklad podľa informácií z roku 1989 sa na 2-izbový byt čakalo približne 8 rokov, na 3-izbový byt až 15 rokov.
Image
Projektovali a stavali
Neodmysliteľnou súčasťou procesu výstavby bytových domov bola Stavoinvesta národný podnik, ktorá zabezpečovala celú inžiniersku činnosť (plánovanie, prípravu, oceňovanie a dozorovanie stavieb, preberanie stavieb až po kolaudáciu domov). Zabezpečovala tiež technické vybavenie - kompletnú infraštruktúru ako prípojky elektriky, plynu, vody, vykurovania... Tie potom Stavoinvesta n. p. odovzdávala  elektrárňam, plynárňam, vodárňam a dodávateľovi tepla.  
Väčšinu bytových domov na sídliskách postavili Pozemné stavby n. p., v období veľkého rozmachu bytovej výstavby aj 3-tisíc bytov ročne.

Od vlastníctva k správe budov
V roku 1992 sme komplexnú bytovú výstavbu ukončili vybudovaním domu na Borovej ul. 33 - 35 a 37 - 41 v Žiline na Solinkách. Tzv. podstavanú občiansku vybavenosť  v tomto dome sme dobudovali o niekoľko rokov neskôr z vlastných finančných zdrojov.  V nasledujúcich rokoch sme už vybudovali len nadstavbu na dvoch bytových domoch na Lichardovej 1 - 10 a Tulskej 7 - 14 v Žiline, čím sme definitívne výstavbu bytov ukončili.
Len čo zákony (transformačný a neskôr zákon o vlastníctve k bytom) umožnili odkupovanie bytov do vlastníctva, urobila tak väčšina tých užívateľov, ktorá splnila aj ostatné podmienky. (Z bytov v našej správe boli najskôr prevedené do vlastníctva byty na sídlisku Hliny). Odpreda-
je boli zlomovým momentom - zrazu vlastníci nadobudli nielen majetok, ale aj zopovednosť, starať sa oň. V tom im naše družstvo opäť ponúklo svoje služby
a na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy sa odvtedy OSBD zameriava na údržbu a správu vlastníkov majetku.
DOTERAJŠÍ PREDSEDOVIA OSBD Žilina: V doterajšej 50-ročnej histórii OSBD malo družstvo 4 predsedov:
1. KAROL HORNÍK
2. ING. VLADIMÍR MARTINKA
3. ING. DUŠAN KALUŽA
4. BC. MILAN PILIAR – aktuálny predseda

FAKTY V PLYNUTÍ ROKOV
Rok 1979 - po 15 rokoch od vzniku
Byty - 6565 družstevných bytov
Pracovníci - spolu 63: štyria na úseku predsedu, 4 na organizačno-bytovom úseku, 16 na ekonomickom, 12 na technickom úseku, 22 údržbárov, iní 5.
Priemerná mzda: 2413 Kčs

Ďalšie informácie: - Pracovníci technického úseku mali veľkú zásluhu na znižovaní nedoplatkov, pretože zabezpečovali údržbu podľa vyhlášky 45/64 Zb. len užívateľom, ktorí majú vyrovnané platby.

Ekonomická komisia skonštatovala, že doterajší spôsob upomínania dlžníkov sprievodnými listami pri ročnom vyúčtovaní a bežnými upomienkami počas roka je dostatočný. Najmä, ak v budúcom roku sa počíta s urýchlením bežných prác zavedením novej mechanizácie, t. j. pracovníčkam zostane viac času na sledovanie
a vymáhanie nedoplatkov.
Image
Rok 1989 - po 25 rokoch
Byty: 11 737 družstevných bytov, z toho asi 4 975 družstevno-stabilizačných.
Z celkového počtu bolo 1124 bytov
k 1. 7. odčlenených delimitáciou pre SBD Komenského, Žilina.
Členovia: 13 504   
Zisk: 541 tis. Kčs  
Počet členov predstavenstva na jednotlivé oblasti správy: Hliny 2580 členov
a 4 členovia predstavenstva, Vlčince 3658 členov a 2 členovia predstavenstva, Solinky 2 478 členov a 3 členovia predstavenstva, Bytča 776 členov a 1 člen predstavenstva, rozptyl 1434 členov a 1 člen predstavenstva.
Ďalšie informácie: Z 1647 nebývajúcich členov žiadalo 730 o pridelenie 3-izb. družstevného bytu, 101 o 4.izb. byt a 61 o garsónku. Každý mesiac predstavenstvo prerokovalo okolo 40 žiadostí o pridelenie družstevného bytu a 15 žiadostí o vylepšenie bytovej situácie. Pretrvávajúcim nedostatkom bolo neoprávnené užívanie bytov a prevody členských práv vrátane bytov na nepriamych príbuzných.

Rok 2004 - po 40 rokoch
Byty: 11 000, viac ako 9000 vlastníckych.  
Pracovníci: 21 na útvare predsedu, 5 na právnom útvare, 17 na ekonomickom,
9 na technickom útvare;  spolu 52 zamestnancov.
Zisk: 1 115 tis. Sk
Hodnota majetku: družstevné byty
a garáže 371 419 tis. Sk, byty v osobnom vlastníctve 1 269 295 tis. Sk.
Ďalšie informácie: OSBD malo
188 členských samospráv a 520 domovníkov.
Rok 2013 - po 49 rokoch
Byty: 11 598, z toho iba 297 bytov družstevných, ostatné vo vlastníctve
Pracovníci:  44 zamestnancov, z toho 38 technicko-hospodárskych a 6 iných
Členovia: 10 459
Zisk: 35 310,81 €
Hodnota majetku: stavby a budovy 3 042 732,44 €, družstevné byty 2 190 014,10 €, ostatný majetok 90 933, 08 €
Počet členov predstavenstva  na jednotlivé oblasti správy:  Hliny 2, Solinky 3, Vlčince 3, rozptyl a staré mesto 2.

Ďaľšie informácie
- sme 6. družstvo na Slovensku v počte spravovaných bytov
- družstvo smerujúce k modernému a zákaznícky orientovanému spravovaniu bytových domov
- OSBD má 10 459 členov
- spravujeme 256 domov, 11 598 bytov a 178 garáží a garážových státí
- vytvorených je 195 členských samospráv, ktoré majú 145 predsedov
- spolupracujeme s 239 zástupcami vlastníkov bytov a 564 domovníkmi
- z celkového počtu spravovaných bytov je už iba 297 bytov družstevných (najviac na sídlisku Solinky), ostatné sú vo vlastníctve zväčša členov družstva
- najviac bytov spravujeme na Vlčincoch (3901), potom na Solinkách (3340), na Hlinách (2454), ďalej v oblasti smerom na Rajec (Lietavská Lúčka, Lietava, Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Zbyňov, Jasenové, Fačkov... – 863), staré mesto + Hájik (782), smerom na Terchovú (Teplička nad Váhom, Varín, Belá, Terchová... – 258).
- celkovo býva v bytoch v našej správe 26 862 obyvateľov (počet nám nahlásili samotní obyvatelia bytov)
- najviac bytov síce spravujeme na Vlčincoch (býva v nich 8289 ľudí), no viac ľudí (9266) býva v nami spravovaných bytoch na Solinkách.
- 81% bytov je v komplexne zateplených bytových domoch

KTO SME DNES?
Družstvo s modernou, flexibilnou
a zákaznícky orientovanou správou. Popredným poslaním je prevádzka, údržba a obnova bytových domov, ktorých drvivá väčšina, rovnako ako bytov v nich, je v osobnom vlastníctve. Stále nás spája snaha bývať kvalitnejšie, lacnejšie a krajšie.  
Okrem toho, OSBD má viac ako 10-tisíc členov – každý má podiel na majetku družstva a môže byť volený do jeho orgánov. V súčasnosti pracujeme na koncepcii výhod pre družstevníkov.