Aby naši domovníci boli neustále „v obraze“

Aby naši domovníci boli neustále „v obraze“
Záleží nám na tom, aby naši domovníci dostávali priebežne najnovšie informácie a nadobúdali nové poznatky, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Preto sme pre nich po čase opäť usporiadali semináre. Pestrým a veríme, že zaujímavým programom sledujeme tiež zlepšenie spolupráce domovníkov s OSBD ako so správcom. Keďže domovníkov z domov v našej správe je až 572, zorganizovali sme semináre v žilinskom hoteli Slovakia počas dvoch dní – 14. a 16. marca.
Dôležitosť funkcie domovníka zhodnotil na úvod predseda predstavenstva M. Piliar. Zdôraznil nevyhnutnosť aktívnej spolupráce domovníkov so správcom,  hovoril o účele a dôležitosti interných dokumentov – Všeobecných obchodných podmienok OSBD a Všeobecných podmienok správy bytov OSBD.

Vedúca technického útvaru Ing. J. Ďuratná vyhodnotila bežnú a povinnú údržbu domov v rokoch 2014 a 2015 a upozornila aj na povinnosť vyregulovať rozvody teplej vody a ústredného kúrenia. Odporučila výmenu samoodvzdušňovacích ventilov a spätných klapiek na teplú vodu.

Ako správne postupovať pri objednaní a preberaní prác, to bola téma Ing. M. Ondrušeka. Vysvetlil správne vypisovanie žiadanky, preberacieho a odovzdávacieho protokolu a objasnil postup pri objednávaní a preberaní prác. Na ukážku prezentoval aj fotografie úspešných rekonštrukcií.

Čo ustanovuje Domový poriadok OSBD zverejnený v bytových domoch prezentovala Ing. Z. Randíková. Upozornila najmä na body dôležité pre domovníkov a spomenula aj systém a spôsoby zabezpečenia zimnej údržby domovníkmi.

L. Kasák sa venoval téme riadneho označovania prístupného merného bodu a jednotlivých stúpačiek tak, aby pri havárii bolo ihneď možné ich nájsť, včas uzatvoriť a predísť tak škodám na majetku vlastníkov.
Image
O dôležitosti protipožiarnych opatrení v bytových domoch hovoril Ing. Mrázik zo spoločnosti Livonec, s.r.o., ktorá v bytových domoch túto činnosť zabezpečuje. Okrem legislatívy účastníci diskutovali o preventívnych prehliadkach, únikových cestách, požiarnych zariadeniach, pokutách a najčastejšie nedostatkoch odhalených kontrolami.

Ako efektívne a rýchlo organizovať a viesť  vchodové schôdze, informovala JUDr. M. Harantová. Vysvetlila spôsob zvolávania schôdzí, venovala sa ich priebehu i hlasovaniu, chybám pri organizovaní schôdzí aj pri rozhodovaní počas nich.

Povinnosti domovníka vždy k 31. decembru kalendárneho roku prezentovala E. Daňová, vedúca Zákazníckeho centra OSBD. Najdôležitejším bodom jej príspevku bol súpis počtu osôb.

Údaje aj o vašom dome, ktoré sú dostupné 24 hodín denne cez portál  www.poschodoch.sk, priblížil Ing. M. Bučkuliak. Riešil aj nové prístupy na portál a odpovedal na otázky účastníkov seminára.

Ako správne uplatňovať reklamácie a podávať sťažnosti, vysvetľovala A. Chrenová. Zdôraznila dodržiavanie zákonných postupov, hovorila o pravidlách doručovania a riešenia reklamácií.

S novinkami v poistení a o správnom postupe likvidácie poistnej udalosti oboznamovala účastníkov Ing. J. Ďuratná.

O zabezpečení servisu a pravidelných prehliadok výťahov informoval Ing. J. Jobb. Stručne a vecne hovoril o podmienkach, legislatíve i výkone pravidelných prehliadok, odstraňovaní revíznych porúch a činnosti dozorcu výťahov.

Domovníci dostali pri prezentácii pracovný materiál s povinnosťami domovníka i dozorcu výťahov, s postupom pri objednávaní prác pre bytový dom, pravidlami pri výbere zhotoviteľa. Obsahuje tiež informácie o preplácaní drobného nákupu, preberaní prác, reklamáciách, konaní vchodovej schôdze (vrátane vzorového tlačiva oznámenia o konaní schôdze
a oznámenia o výsledku hlasovania).

Pri príležitosti konania seminára naše družstvo vydalo spravodajcu č. 1/2016, kde informujeme o možnosti objednať si nové informačné vitríny, nálepky a štítky na označenie merných bodov a jednotlivých stúpačkových uzáverov studenej a teplej vody a kúrenia v bytových domoch.