Náš bytový dom je poistený. Mám si poistiť aj byt?

Náš bytový dom je poistený. Mám si poistiť aj byt?

Čo si mám dať poistiť v byte, keď máme poistený aj bytový dom? Je potrebné uzatvárať ešte novú poistku? Ako najvýhodnejšie? Tieto otázky nám adresujete čoraz častejšie. Dôvodom je najmä zasielanie výpovedí na existujúce zmluvy zo strany poisťovne Allianz, mnohé z nich táto poisťovňa „zdedila“ po Slovenskej poisťovni. Allianz zároveň oslovuje vlastníkov s ponukou nového poistenia bytu a domácnosti.

Nové ročné poistné je však rádovo o desiatky eur vyššie, ako ste platili doteraz. Preto sa logicky pýtate, či uzatvorenie novej zmluvy na byt nie je zbytočným vyhadzovaním peňazí, keď je poistený celý bytový dom v správe OSBD Žilina.

O radu sme požiadali nášho dlhoročného poisťovacieho špecialistu Ing. Petra Galloviča zo spoločnosti INSIA SK s.r.o.:

„Chcem všetkých vlastníkov ubezpečiť a potvrdiť fakt: vaše byty sú poistené a kryté exkluzívnou poistnou zmluvou, ktorú OSBD Žilina pre vás vyrokovalo s poisťovňou Colonnade.

Aby sme predišli pochybnostiam, dovolím si citovať priamo z poistnej zmluvy č. 8863002033, kde sa v Osobitných dojednaniach o poistnom plnení píše:

Zmluvné strany sa dohodli, že poistiteľ (poisťovňa) poskytne poistné plnenie v zmysle tejto poistnej zmluvy za škody vzniknuté na jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch ako samostatných nehnuteľnostiach vlastníkov zapísaných v katastri nehnuteľností, vrátane príslušenstva bytov, t. j. miestností plniacich komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu, v prospech vlastníkov týchto bytov a nebytových priestorov zapísaných v katastri nehnuteľností ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Poistenie sa vzťahuje aj na štandardné vybavenie bytov: kuchynské linky, bytové jadrá, vrátane elektroinštalácie, vane, WC misy, umývadlá, vstavané skrine, radiátory, dvere, okná, striešky, dlažby, obklady, podlahy, parapety, vonkajšie žalúzie a pod..

Poistenie sa vzťahuje aj na príslušenstvo bytových domov, ktorým sú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky, kontajnerové stojiská a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu. K príslušenstvu budov patria aj predmety a zariadenia určené na prevádzku budovy (výťah, čerpadlá, zásobníky vody, kotle, sanita, rozvod signálu káblovej TV, internetu a telefónu).

Poistenie sa vzťahuje aj na stavebné súčasti budov, ktorými sa rozumejú všetky stavebné súčasti spoločných častí a zariadení bytového domu, napr.: schránky, zabezpečovacie zariadenia vrátane kamier, zvončeky, elektrický vrátnik, protipožiarne zariadenia, požiarne hydranty, hasiace prístroje, prúdnice, výťahové cievky, merače spotreby a pod.. V prípade zničenia celého bytového domu, príp. jeho ucelenej časti, poistiteľ poskytne poistné plnenie v zmysle tejto poistnej zmluvy v prospech všetkých, resp. dotknutých (poškodených) vlastníkov bytov a nebytových priestorov v tomto bytovom dome, a to v pomere podľa veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, ktorá je daná podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Vlastníkom ešte pripomínam, že pre všetky byty v domoch spravovaných OSBD Žilina sa od 1. 1. 2021 navýšila ich cena na 1 400 eur/1 m² podlahovej plochy. Znamená to vašu ochranu pred nedostatočným poistným plnením v prípade totálnej škody, akou bol napríklad výbuch bytového domu v Prešove. Pretože účelom tohto poistenia je, aby poškodení vlastníci v prípade vzniku parciálnej škody boli schopní svoje bývanie opraviť. A v prípade totálnej škody znovunadobudnúť bývanie porovnateľných parametrov a kvality, aké mali v čase pred poistnou udalosťou.

Image

Ing. Peter Gallovič, špecialista na neživotné poistenie
z maklérskej poisťovacej spoločnosti INSIA SK s.r.o.


Vlastníkom, ktorí dostali výpoveď na starú zmluvu jednoznačne odporúčam, aby si nové poistenie bytu neuzatvárali a ušetrené peniaze radšej investovali do kvalitného poistenia domácnosti.

To znamená všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. domáce spotrebiče, elektronika, nábytok, umelecké diela, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby a veci osobnej potreby. Pretože sa často stáva, že vlastník nepoistenej domácnosti dostane plnenie za zničený byt, nie však za zničenú domácnosť. Domácnosť si môžete poistiť podľa svojich potrieb a individuálnych požiadaviek. Či už ide o výšku poistnej sumy (každý má byt zariadený inak), rozsah krytia (balíky rizík) alebo spoluúčasť.

Pre vlastníkov bytov dohodlo OSBD Žilina s poisťovňou Colonnade obchodnú zľavu vo výške 10 % z ročného poistného domácnosti, ktorú si môžu uplatniť v produkte VIVA priamo na stránke www.osbdza.sk. Poistením domácnosti v Colonnade získate poistenie bytu aj domácnosti v jednej poisťovni, čo je ideálne, ak nastane poistná udalosť - šetrí to čas aj nedorozumenia pri poistnom plnení.“

O poistení domácnosti píšeme v časopise OSBD správca vášho domova 1/2021, ktorý práve v tomto období zdarma doručujeme do vašich poštových schránok.