Nestraťte svoj majetok v plameňoch

Nestraťte svoj majetok v plameňoch
Viete, že požiare v bytových domoch najčastejšie vznikajú pri varení? Oheň môže domácnosť v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. Príčinou väčšinou býva ľudská nedbalosť. 
BEZ DOZORU NENECHÁVAJTE DETI, ANI SPORÁK
V prvom rade nikdy nenechávajte bez dozoru plynový sporák, ak na ňom práve varíte. Ak fajčíte, vždy poriadne uhaste ohorok, kým ho odhodíte. Nedovoľte deťom hrať sa s otvoreným ohňom: zápalkami, zapaľovačom, nenechávajte ich bez dozoru.
Udržujte v dobrom technickom stave elektrické spotrebiče, elektroinštaláciu, kryty lámp a pohyblivé vedenia. Pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, elektrický alebo plynový sporák.

„HARABURDY“ VÁS MÔŽU STÁŤ ŽIVOT
Nerobte zo spoločných priestorov sklady. Prácu hasičov môžu spomaliť veci odložené tam, kde byť nemajú. Napríklad starý nábytok či bicykle. Najmä ak stoja pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu či vody, ktoré treba pri požiari vypnúť, alebo v únikových cestách a na schodiskách. Pri výpadku elektriny alebo v hustom dyme pri požiari nemusí byť skladované veci vôbec vidieť. To môže narobiť problémy pri úniku ľudí z horiaceho domu.

DOMOVNÍKOM CHÝBAJÚ OPRÁVNENIA
S hromadením a skladovaním vecí v spoločných priestoroch má skúsenosti  aj František Pouš, domovník z Tulskej č. 1 na Vlčincoch. Na obyvateľov často neplatí ani niekoľkomesačné apelovanie, aby spoločné priestory nezahlcovali, v tomto prípade takmer 20 pneumatikami a nábytkom v suteréne s plynovými rozvodmi. František Pouš teda navrhuje, zakotviť do náplne práce domovníkov okrem starostlivosti o hydranty a hasiace prístroje aj oprávnenie – povinnosť domovníka písomne upozorňovať  tých, ktorí porušujú požiarne bezpečnostné opatrenia. František Pouš vysvetľuje: „Vlastníci bytov totiž pri upozorňovaní často kladú otázku s námietkou, kto ma ako domovníka poveril takouto činnosťou.“

NAPOMENUTIA SÚ NEÚČINNÉ A NEPOPULÁRNE
Dodržiavať požiarne predpisy nariaďujú aj Stanovy OSBD a požiarnu ochranu bližšie upravuje domový poriadok. „Žiaľ, drvivá väčšina vlastníkov ich nerešpektuje. Dovolím si zo skúsenosti tvrdiť, že ani netušia, čo je v domovom poriadku uvedené, hoci je vystavený vo vchode domu,“ tvrdí František Pouš a dodáva: „Ja som ako domovník povinný dohliadať na dodržiavanie domového poriadku. Domovník má autoritu a je obľúbený iba do chvíle, keď promptne plní požiadavky vlastníkov bytov. Len čo od nich niečo oprávnene žiada, je zle – nedobre. Mnohí domovníci už rezignovali. Pritom si mnohí ľudia neuvedomujú, že ide o ich bezpečnosť a ochranu ich majetku.“
Image

Neporiadok na chodbách je nebezpečný.

FUNKČNOSŤ HYDRANTOV
Funkčnosť nástenných hydrantov zabezpečuje správca prostredníctvom spoločnosti LIVONEC, s. r. o. Jej pracovníci ich v zmysle platnej legislatívy priebežne kontrolujú. Prevencia je vždy lacnejšia a účinnejšia ako hasenie následkov. Preventista žilinských hasičov Marián Škola hovorí: „Funkčné hydranty sú jediným prostriedkom,  ako začínajúci požiar uhasiť alebo zabrániť jeho šíreniu.“

PO KONTROLE MÔŽE PRÍSŤ POKUTA
Štátny požiarny dozor a náhodné kontroly v bytových domoch vykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Pri porušeniach povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi môže uložiť pokutu aj vlastníkom bytových domov.

LEN ŽIADNU PANIKU
Obyvatelia domu by vždy mali mať „pri sebe“ telefónne čísla liniek tiesňového volania. M. Škola odôvodňuje: „Ľudia ich dobre neovládajú, preto veľakrát nevedia reagovať. Tiež netušia, čo majú najskôr robiť, aby požiar uhasili, alebo ako sa správať pri evakuácii.“

HORÍ! ČO ROBIŤ?
 • Ak vznikne požiar, volajte hasičov: tiesňovú linku 150 alebo 112.
 • Z budovy ohrozenej požiarom choďte po únikových cestách. Ak to nie je možné, zatvorte sa do miestnosti čo najďalej od ohniska požiaru.
 • Ak je kľučka na dverách horúca, dvere neotvárajte.
 • Aby ste zabránili prieniku dymu, utesnite dvere mokrým uterákom.
 • Volajte alebo mávajte z okna, prípadne z neho vyveste plachtu alebo odev. Tým upozorníte na seba hasičov v prípade, ak stratíte hlas alebo vedomie.
 • V miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.
 • Dýchajte cez improvizované rúško - namočenú vreckovku.
 • Neschovávajte sa pod posteľ alebo iný nábytok.
 • Nepodliehajte panike a zachovajte pokoj, hasiči prídu k požiaru do niekoľkých minút.
 • Parkujte však vždy tak, aby ste neprekážali v prejazde hasičom, ani ich technike.
 • OSBD Žilina ako správca bytových domov podporuje snahu domovníkov na úseku požiarnej ochrany. Odporúčame všetkým uvoľniť a vypratať únikové cesty, schodištia a spoločné priestory v domoch a predísť tak prípadnému ohrozeniu zdravia obyvateľov alebo škodám na ich majetku.