PRÁVNIK RADÍ - odpočet tepla a vody

PRÁVNIK RADÍ - odpočet tepla a vody

Otázka:

Nesprístupnil som byt pre koncoročné odpočty tepla a vody. Správca mi vyúčtoval trojnásobne vyššiu spotrebu teplej vody, ako som v skutočnosti minul. Vyúčtovanie som reklamoval, no napriek tomu, že som k reklamácii priložil aj odpísanú spotrebu teplej vody, správca mi reklamáciu neuznal. Na základe čoho mi správca určil trojnásobnú spotrebu a nemohol postupovať inak?

Odpoveď:

Každý vlastník či nájomca bytu je ako konečný spotrebiteľ podľa zákona 657/2004 Z. z. povinný sprístupniť byt pre vykonanie koncoročných odpočtov z prístrojov na meranie spotreby tepla (pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania - PRNV) a vody (vodomerov).  Má tak urobiť v stanovenom termíne odpočtu, ktorý musí byť oznámený minimálne 15 dní vopred. V praxi sa to deje spravidla vyvesením upozornenia o odpočte na vhodnom mieste v dome či vo vchode. O termínoch náhradných odpočtov, nad rámec zákona, už rozhoduje ten, kto ich vykonáva.

Ak ste byt nesprístupnili v žiadnom z oznámených termínov, správca musí pri rozpočítavaní nákladov za služby spojené s bývaním postupovať podľa platnej legislatívy a dohodnutých pravidiel. Tie nemôže meniť svojvoľne alebo na žiadosť jednotlivca - konečného spotrebiteľa.

Ak byt neobývate alebo máte minimálnu štandardnú spotrebu teplej vody, mohlo sa stať, že spotreba teplej vody určená náhradným spôsobom – teda vo výške 1,5-násobku priemernej spotreby na byt vo vašom dome, predstavuje až niekoľkonásobne vyššie množstvo m³ vody, ako by ste spotrebovali.

Ak správca dodržal všetky podmienky na zabezpečenie odpočtu vo vašom byte a odpočet nebol vykonaný preto, že ste byt nesprístupnili, bol správca povinný spotrebu teplej vody určiť náhradným spôsobom. Preto vašu reklamáciu v tejto veci neuznal, hoci ste po vyúčtovaní doručili odpočet vodomera.

Iným spôsobom správca mohol postupovať iba vtedy, ak by o tom právoplatne rozhodli ostatní koneční užívatelia - vlastníci bytov v dome. Spätná oprava spotreby teplej vody vo vašom byte by totiž negatívne ovplyvnila náklady na dodávku teplej vody pre všetky byty.

Rada na záver:

Problémom je lepšie predchádzať, než žiadať ich riešenie, keď už to nie je možné. Buďte pozorní voči povinnostiam, ktoré máte pri zisťovaní spotreby tepla a vody vo vašom byte ako vlastník bytu a konečný spotrebiteľ. Ak sa v byte nezdržiavate dlhodobo alebo tu nie ste len v čase odpočtov PRNV a vodomerov, vopred kontaktujte správcu. Určite nájdeme vhodný spôsob, ako aj v tomto prípade odpočty u vás zabezpečiť.

Upozorňujeme, že ak má správca
pre výpočet nákladov za spotrebovanú teplú vodu vo vašom byte použiť odpočet z vášho vodomeru, musí byť odpočet vykonaný najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka po zúčtovacom období. (Zúčtovacie obdobie = rok, za ktorý sa vykonáva vyúčtovanie).