Čo vás najviac zaujíma o vyúčtovaní

Čo vás najviac zaujíma o vyúčtovaní

Ak máte nejasnosti v súvislosti s vyúčtovaním, je veľmi pravdepodobné, že odpoveď na vašu otázku nájdete práve tu.

 

PREPLATKY:
Z vyúčtovania mám preplatok, kedy mi ho vrátite?
Do 30 dní odvtedy, keď si prevezmete vyúčtovanie.

V akej výške mi vrátite preplatok?
Ak máte za rok 2022 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, vrátime vám „preplatok k 31. 12. 2021 po vyúčtovaní“.

Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?
Čo najskôr písomne požiadajte o vrátenie na účet. Tlačivo si stiahnete na www.osbdza.sk z priečinka Dokumenty/Oznámenie účtu.

Preplatok si chcem nechať na konte a platiť z neho úhrady na rok 2022. Je to možné?
Áno, no čo najskôr písomne požiadajte o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré si stiahnete na www.osbdza.sk z priečinka Dokumenty/Žiadosť o preúčtovanie preplatku.

Prečo majú susedia vyšší preplatok?
Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku má vplyv viacero faktorov: výška stanoveného preddavku, či sa byt nachádza v rovnakom bytovom dome, výška poplatkov v pevnej časti (napr. platby do fondu opráv a pod.), individuálne zvyklosti rodiny (najmä pri míňaní a šetrení teplej vody, niekto má rád v byte veľmi teplo, iný chladnejšie...).
Záleží aj na tom, či porovnávate správne sumy, keďže v preplatku môžu byť zahrnuté aj uhradené zálohy.NEDOPLATKY

Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.
Zálohy sme stanovili na základe skutočných nákladov z predchádzajúceho roka. V aktuálnom období mohla byť skutočnosť vyššia z rôznych dôvodov – pre vyššiu spotrebu, počet osôb a podobne. Odporúčame – skontrolujte si odpočty meračov v byte. Pri pochybnostiach kontaktujte referenta oddelenia služieb, ktorý má na starosti túto službu.

Ako zaplatiť nedoplatok?
Úhradu nedoplatku môžete zrealizovať:
vkladom v banke, jednorazovým príkazom alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu. Nedoplatok je potrebné poukázať do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

V roku 2022 som uhradil nedoplatok aj za rok 2021 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím?
Keďže sa preddavky uhrádzajú mesiac vopred, do vyúčtovania sa počítajú iba platby uhradené do 30. 11.  kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30. 4. Skutočnú výšku nedoplatku vám pomôžeme zistiť v Zákazníckom centre OSBD Žilina.   PREDAJ BYTU  

V roku 2021 som predal byt, kedy mi vrátite zálohu, ktorú som pri predaji bytu uhradil?
Pretože ide o vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, vysporiadame všetky finančné prostriedky evidované na vašom konte.

Predal som byt v čase od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022, ako dostanem späť uhradené zálohy?
V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:
a) na rok 2021, ktorú automaticky pripočítame k platbám za rok 2021 a vysporiadame spolu s vyúčtovaním za rok 2021,
b) na rok 2022, ktorú ponecháme na vašom konte až do vyúčtovania za rok 2022 v roku 2023.

Pri predaji bytu som žiadal preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Vrátite mi preplatok takým spôsobom, ako som požiadal?
Áno, preplatok vám vrátime spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pri zmene vlastníka bytu.ZÁLOHOVÝ PREDPIS

Odkedy mám uhrádzať zálohovú platbu z nového prepisu?
Nový zálohový predpis je platný od 1. 7. 2022. Keďže sa platby uhrádzajú mesiac vopred, platbu za júl je potrebné poukázať už v júni.

Zálohový predpis ste mi znížili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete si úhrady nechať v pôvodnej výške.

Zálohový predpis ste mi zvýšili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Nie, v tomto prípade by sme vám posielali upomienky na vzniknutý nedoplatok.

Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.
Keďže sú zálohové predpisy vypočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2021, ak ste v roku 2021 alebo 2022 menili počet osôb, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame, kontaktuje naše zákaznícke centrum (osobne, telefonicky alebo e-mailom) s požiadavkou  o prepočítanie preddavku.

Ako ste prepočítavali zálohové predpisy platné od 1. 7. 2022?
Podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2021:
„Dodávka tepla na vykurovanie“ a „teplo na prípravu TV“ : pri  dodávateľoch Bytterm, Žilinská teplárenská a pre samostatné bytové kotolne boli spotreby násobené koeficientom 1,25; pri dodávateľovi Bineko Rajec boli spotreby násobené koeficientom 1,15;

„Studená voda na ohrev teplej vody (TV)“, „vodné a stočné studená voda“, „zrážková voda“: spotreby boli násobené koeficientom 1,08.
 „Spotreba elektrickej energie v spoločných priestoroch“: bola násobená koeficientom 1,35.

Ak ste si na schôdzi vlastníkov alebo vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napríklad fondu opráv alebo odmenu pre domovníka...), táto zmena je tiež zahrnutá v novom zálohovom predpise.OSTATNÉ

Čo na vyúčtovaní znamená „Stav konta k 30. 4. 2022?
Je to informácia o platbách v roku 2022 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2021.

Na vaše otázky radi odpovieme v našom Zákazníckom centre OSBD Žilina alebo telefonicky na telefónnych číslach 041/555 33 50-52, 041/555 33 68. Otázky o nákladoch na teplo, teplú, studenú a zrážkovú vodu, adresujte zamestnancom oddelenia služieb na čísle 041/555 33 54, 57.