PREPLATOK ČI NEDOPLATOK?

PREPLATOK ČI NEDOPLATOK?

Vyúčtovanie za rok 2021: Zvýšil sa váš predpis, aj napriek preplatku z vyúčtovania? A prečo vám odporúčame, platiť vyššiu mesačnú platbu za bývanie, ako je predpísaná?

 

Vyúčtovanie je udalosťou roka nielen pre vlastníkov bytov, ale aj pre nás ako správcu. Pracujeme na ňom už od decembra, kedy zabezpečujeme odpočty spotrieb tepla, studenej a teplej vody. Tento rok sme spracovali 12 382 vyúčtovaní pre byty a nebytové priestory.

 

Čo je súčasťou vyúčtovania ročných nákladov? 

1.
NOVÝ PREDPIS: Prvú stranu vyúčtovania tvorí predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu platný k 1. 7. 2022 (na žltom papieri).

Ak máte z vyúčtovania preplatok a napriek tomu sa vám zvýšila suma preddavkov, je to spôsobené tým, že do 30. 6. 2021 ste platili inú sumu ako od 1. 7. 2021, kedy sa predpis prepočítaval podľa nákladov za rok 2020. Plus, v roku 2022  došlo k navýšeniu cien za jednotlivé služby, ktoré, si pozrite nižšie. Čiže pri porovnaní skutočných nákladov za rok 2021 a zálohového predpisu za rok 2021 s navýšenými cenami za jednotlivé služby, môžu byť sumy na predpisoch vyššie.

 

Ako boli teda prepočítavané zálohové predpisy platné od 1. 7. 2022? Boli prepočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2021:
„Dodávka tepla na vykurovanie“ a „teplo na prípravu TV“ :

  • pri dodávateľoch Bytterm, Žilinská teplárenská a pre samostatné bytové kotolne boli spotreby násobené koeficientom 1,25;
  • pri dodávateľovi Bineko Rajec boli spotreby násobené koeficientom 1,15.

 „Studená voda na ohrev teplej vody (TV)“, „vodné a stočné studená voda“, „zrážková voda“: spotreby boli násobené koeficientom 1,08.
 „Spotreba elektrickej energie v spoločných priestoroch“ bola násobená koeficientom 1,35.

 

Ak ste si na schôdzi vlastníkov alebo vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napríklad fondu opráv alebo odmenu pre domovníka...), túto zmenu sme  tiež zahrnuli do nového rozpisu preddavku.

(Pripomienka: Keďže sa preddavky uhrádzajú vždy mesiac vopred, zaplaťte novú sumu uvedenú v predpise už v júni).


2.
VYÚČTOVANIE:

Na samotnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu je v ľavej hornej časti uvedená suma preplatku alebo nedoplatku a číslo účtu: vaše číslo účtu, ak máte preplatok alebo číslo účtu domu, na ktorý máte poukázať nedoplatok. Ak je účet „neoznámený“, preplatok vám vrátime poštovou poukážkou.

Zaregistrujte sa na www.poschodoch.sk – aby ste neustále mali prehľad o všetkom, čo sa týka vášho bytu i domu. Registračný kód na portál pre váš byt nájdete v pravom dolnom rohu vyúčtovania.  

Na druhej strane vyúčtovania nájdete platby za rok 2021, zahrnuté do vyúčtovania a zároveň platby, ktoré ste uhradili do 30. 4. 2022. 


3. ROZPOČÍTANIE 2021

Na tejto strane uverejňujeme rozpočítanie jednotlivých nákladov za dom a spotreby meračov vo vašom byte. Tu si môžete skontrolovať hodnoty, odčítané z meračov.

Ak chcete vyúčtovanie reklamovať, najskôr si preverte stavy meračov a uhradené platby. Ani nižší preplatok, ako ste očakávali, nemusí byť dôvodom opodstatnenej reklamácie.  

Reklamácia určite nie je opodstatnená, ak ste nesprístupnili byt pre odpočty spotrieb. V takomto prípade sú spotreby vypočítané náhradným spôsobom podľa platných predpisov. Potom sa viditeľne zvyknú zvýšiť najmä poplatky za teplú vodu, priemerná spotreba na byt v dome sa totiž vynásobí jeden a pol násobkom priemernej spotreby domu.
(Dobrá rada: ak už pred obdobím odpočtov viete, že nebudete doma, kontaktujte nás, určite spolu nájdeme riešenie).
Riešiť tieto situácie už vôbec nemusia v domoch s rádiovými meračmi na diaľkový odpočet. V čase odpočtov vlastníci nemusia byť doma a do ich bytov nemusí nik vstupovať.

Revitalstav
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCU

V správe sa dozviete o: 

- finančnom hospodárení domu, vrátane počtu dlžníkov a celkovej sumy nedoplatkov v dome;

- stave fondu prevádzky, údržby a opráv domu (FOD) a na čo ste z neho čerpali peniaze;

- o úveroch domu, s informáciami o pôvodnej výške úveru, jeho zostatku aj  kedy ho splatíte;

- platnosti odborných prehliadok a skúšok, vrátane odstránených porúch, výmeny vodomerov a meračov tepla; stave konštrukčných prvkov a spoločných zariadení domu, ktorý vám predkladáme ako návrh na ďalšie opravy a údržbu domu; náš návrh ako správcu, či a prečo je výhodné zmeniť výšku poplatkov do fondu opráv.


5. VŠEOBECNÉ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Na poslednej strane vám prinášame prehľad, na čom všetkom sme počas minulého roka pracovali v technickej i ekonomickej oblasti.
V skratke – v rámci obnov domov máte najväčší záujem o výmenu  rozvodov a modernizáciu spoločných priestorov a zariadení.   

 

DÔLEŽITÉ: Keďže vzrástli ceny komodít i služieb a vývoj cien, ktoré ovplyvňujú vaše bývanie je nestabilný, museli sme pristúpiť k navýšeniu predpisu pri položkách:

- „studená voda a stočné, zrážková voda o 8 %“,

- „cena tepla a teplej vody“ dodávateľa Bytterm o 25 %, dodávateľa Žilinská teplárenská o 25 % a Bineko o 15 %,

-„elektrická energia v spoločných priestoroch“ o 35 %,

-„plyn dodávaný do kotolní“ o 25 %.

Podrobnejšie informácie nájdete na poslednej strane vyúčtovania a aj na stránke www.osbdza.sk .

NAŠE ODPORÚČANIE: V súvislosti s negatívnym nárastom cien vám odporúčame, platiť vyššiu mesačnú platbu za bývanie, ako je predpísaná. Vytvoríte si takto rezervu na vyúčtovanie.

 

Na vaše otázky radi odpovieme po 1.6. 2022 v našom Zákazníckom centre OSBD Žilina alebo telefonicky na číslach 041/555 33 50-52, 041/555 33 68. Otázky o nákladoch na teplo, teplú, studenú a zrážkovú vodu, adresujte zamestnancom oddelenia služieb na čísle 041/555 33 54, 57.