JE TU ČAS VYÚČTOVANÍ: AKO STE HOSPODÁRILI?

JE TU ČAS VYÚČTOVANÍ: AKO STE HOSPODÁRILI?

Opäť je tu čas, kedy vám doručujeme ročné vyúčtovania nákladov na bývanie. Napriek pandémii sme ich spracovali a doručili včas, aby sme vám mohli vrátiť preplatky.

POZOR: Ak váš bytový dom mal otvorený účet vo VÚB banke, nastávajú zmeny. Aké?

Máte otázky k vyúčtovaniu? Na najčastejšie opakujúce sa otázky sme pripravili odpovede.

Okrem vyúčtovania skutočných nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (a jeho jednotlivých súčastí) vám doručíme aj predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu, platný od 1. júla 2021.  Keďže sa preddavky uhrádzajú vždy mesiac vopred, uhraďte nový preddavok už v júni!

POZOR! Mení sa číslo účtu pre bytové domy, ktoré mali otvorené účty vo VÚB banke.

Keďže VÚB banka zriadila od 1. 1. 2021 nové poplatky za účty a my ako správca chceme šetriť vaše financie, rozhodli sme sa otvoriť nové účty v ČSOB banke - bez poplatkov. V prípade, ak platíte trvalým príkazom, je potrebné ho zmeniť. Ak platíte poštovými poukážkami a počas posledného roku sme vám zasielali poštové poukážky, k ročnému vyúčtovaniu sme zdarma priložili poštové poukážky s novým číslom účtu.

Staré poukážky nepoužívajte, pretože účty vo VÚB banke postupne zrušíme.

 

Ako sa orientovať vo vyúčtovaní

Na prvej strane vyúčtovania je tabuľka s predpísanými zálohami a skutočnými nákladmi vášho bytu alebo nebytového priestoru za jednotlivé služby a plnenia. Prvá položka tabuľky s názvom „pevná časť v zmysle mesačného predpisu“ zahŕňa konštantné platby vyúčtované vo výške predpísanej zálohy: preddavky do všetkých fondov, ktoré v dome tvoríte, poplatok za poistenie spoločného majetku a zodpovednosti za škodu, poplatok za výkon správy.  

 

Preplatok alebo nedoplatok z vyúčtovania ostatných položiek „na rozúčtovanie“ (tepla, vodného, stočného, elektriny v spoločných priestoroch, odmeny pre domovníka a zástupcu vlastníkov bytov, bankových poplatkov a ďalších), je ďalej porovnaný s platbami, ktoré ste počas zúčtovacieho obdobia skutočne zaplatili (údaj „stav konta za rok 2020 pred vyúčtovaním“). Až tento výsledok je reálnym preplatkom či nedoplatkom (údaj „po vyúčtovaní k 31. 12. 2020“), ktorý buď uhradíte, alebo vám ho vrátime.    
Image

Informácie k preplatku a nedoplatku
Preplatok vám vrátime do 30 dní od doručenia vyúčtovania. Nedoplatok ste povinný uhradiť do 30 dní v prospech účtu vášho domu, preto nezabudnite na správny variabilný symbol! A nezabudnite, nedoplatky sa nedajú uhrádzať v hotovosti na OSBD Žilina.
Dôležité: nedoplatok zaplaťte aj v prípade, ak sa ho chystáte reklamovať.

Ostatné podrobnejšie informácie nájdete na prvej strane vyúčtovania.


Zaregistrujte sa na poschodoch.sk

Chcete mať v každej chvíli aktuálny prehľad o všetkom, čo sa týka vášho bytu? Zaregistrujte sa na  portáli www.poschodoch.sk. Registračný kód pre váš byt je na prvej strane vyúčtovania (v pravom dolnom rohu). Poplatok za prístup na portál je 0,25 eura mesačne.

Príloha k vyúčtovaniu

Pri všetkých rozpočítavaných položkách sú v prílohe uvedené náklady a spotreby za celý bytový dom/vchod/odberné miesto a za váš konkrétny byt. Z nákladov na bývanie zvyčajne platíte najviac za teplo a teplú vodu - sú vyúčtované podľa  predpisov.

Prehľad platieb za rok 2020

Tu sú uvedené predpísané preddavky a platby, ktoré ste skutočne zrealizovali až do 30. 4. 2021, údaj o preplatku alebo nedoplatku z vyúčtovania nákladov za rok 2019 („Ročné vyúčtovanie“) a údaj o skutočnom preplatku (nedoplatku), ktorý bol predmetom vysporiadania po vyúčtovaní platieb za rok 2019. Taktiež je tu uvedený preplatok alebo nedoplatok za rok 2020.

Počiatočný stav je k 1. 12. 2019. Platíte totiž mesiac vopred, a tak už v decembri 2019 ste uhradili preddavky na január 2020.


Rozpočítanie tepla a vody  

Na ďalších stranách vyúčtovania nájdete tiež podrobný spôsob výpočtu nákladov vášho bytu a nebytového priestoru na teplo na vykurovanie, na ohrev teplej vody i množstva spotrebovanej studenej a teplej vody. Sú tu uvedené spotreby namerané na všetkých prístrojoch, aj ak ste počas roka menili vodomery alebo merače tepla v bytoch (pomerové rozdeľovače nákladov vykurovania - PRNV). Všetky údaje si skontrolujte!

 

Ako sa určujú spotreby pre konečných spotrebiteľov?

TEPLO NA VYKUROVANIE: v prípade nainštalovaných meračov na radiátoroch (PRNV) - celkové náklady bytového domu sa rozdelia pomerom podľa platnej vyhlášky alebo rozhodnutia vlastníkov bytov a NP na základnú a spotrebnú zložku. Rozpočítanie základnej zložky: pomerom podľa podlahovej plochy bytu. Rozpočítanie spotrebnej zložky: pomerom podľa nameraných údajov na PRNV.

Ak PRNV na radiátoroch v bytoch nie sú: z celkových nákladov na vykurovanie za bytový dom sa vypočíta spotreba na m2 podlahovej plochy všetkých bytov. Vaša spotreba v byte sa určí pomerom podľa podlahovej plochy vášho bytu.

 

TEPLÁ VODA (TV)

Náklad na dodávku TV sa skladá:

a) studená voda pre TV - nákladov na dodávku studenej vody (SV): náklad za spotrebovanú vodu sa medzi konečných spotrebiteľov rozdelí pomerom podľa spotrieb z bytových vodomerov. Ak je medzi spotrebou vody fakturovanou dodávateľom a súčtom spotrieb podľa jednotlivých vodomerov v dome rozdiel, vzniká „koeficient“, ktorým sa vynásobí spotreba konečného užívateľa.

b) teplo na prípravu TV: náklad sa rozdelí na základnú zložku (20 %), ktorá sa medzi byty rozpočíta rovnakým dielom a spotrebnú zložku (80 %), ktorá sa rozdelí pomerom podľa nameraných údajov na vodomeroch v bytoch.

Image

STUDENÁ VODA (SV)

V prípade inštalovaných vodomerov v bytoch: celkový náklad na SV sa rozdelí pomerom podľa nameraných údajov na týchto vodomeroch. Ako pri TV, aj pri SV vzniká určitý rozdiel medzi fakturovanou spotrebou a súčtom spotrieb podľa jednotlivých vodomerov v dome. Preto sa spotreba z vášho  vodomeru vynásobí vzniknutým „koeficientom“.

Keď vodomery v bytoch nie sú: spotreba sa rozdelí pomerom podľa osobomesiacov (počtu osôb užívajúcich daný byt, NP počas roka – tabuľku nájdete na 1. strane vyúčtovania pod bankovým účtom vášho domu).

 

ELEKTRINA V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH  

Merajú ju elektromery v každom vchode samostatne. Ak je v dome výťah, zvyčajne sú vo vchode elektromery dva a za oba sa rozpočítajú náklady podľa osobomesiacov.

 

Správa o činnosti správcu týkajúca sa domu

Prehľad celkového hospodárenia vášho domu je zhrnutý v tabuľke „náklady bytového domu“. Niektoré položky sa vás osobne nemusia týkať (napr. ak nechováte psa v byte alebo ste nedostali upomienku).
Položku „ostatné poplatky – smernica č. 2“ tvoria poplatky podľa cenníka služieb a poplatkov, najmä: vyhotovenie poštových poukážok na úhradu mesačných preddavkov, vyhotovenie a distribúcia mesačného zálohového predpisu na základe rozhodnutia vlastníkov bytov/NP v dome, doručovanie listových zásielok na základe osobitnej požiadavky vlastníka a pod.

 

Nedoplatky, dlžníci, fondy, úvery, revízie, záruky:

V správe o činnosti správcu sa dozviete aj o výške nedoplatkov vlastníkov a užívateľov bytov k 31. 12. 2020 a o počte dlžníkov vo vašom dome, výške tvorby fondu domu/m2, čerpaní vášho fondu opráv domu a zostatku k 31. 12. 2020. Ak sú ešte v záruke konštrukčné prvky a spoločné zariadenia domu, ktoré podstúpili obnovu alebo údržbu, informujeme vás o záručnej dobe (napríklad zateplenej strechy, obvodového plášťa, vysunutého schodiska a podobne).

 

Návrh plánu opráv a údržby bytového domu pre rok 2021

Obsahuje návrh opráv, ktoré by bolo vhodné zrealizovať v nasledujúcom období.

 

Nový predpis mesačnej zálohovej úhrady

Je pripojený ako posledná strana k vyúčtovaniu. Položky za služby boli prepočítané podľa skutočných nákladov za rok 2020, vynásobené koeficientom 1,05 (5 % je rezerva) V prípade, že ste menili počet osôb v byte v roku 2021, prepočítaný zálohový predpis môže byť skreslený. Ak nás požiadate o prepočítanie, resp. o opodstatnenú zmenu predpisu, prepracujeme ho. (Nezabudnite, prvú platbu podľa nového predpisu na júl 2021 treba zaplatiť už v júni).

 

Reklamácie

Môžete ich uplatniť najlepšie písomne, najneskôr 60 dní od doručenia vyúčtovania. Reklamácia nie je opodstatnená, ak ste nesprístupnili byt pre vykonanie odpočtov a spotrebu sme vypočítali náhradným spôsobom podľa platných predpisov. V takomto prípade zvyknú rapídne stúpnuť najmä poplatky za teplú vodu. Priemerná spotreba na byt v dome sa totiž vynásobí jeden a pol násobkom. Preto, ak byt nemôžete sprístupniť v čase odpočtov, už vtedy kontaktujte správcu. Vždy sa dá nájsť riešenie.

Namiesto starostí so sprístupňovaním bytu je jednoduchšie, odsúhlasiť si v dome rádiové prístroje s diaľkovým odčítaním hodnôt, aby do bytov nemuseli vstupovať odpočtári.

 

Neviete? Opýtajte sa!

Vašim otázkam k vyúčtovaniu sa ochotne budeme venovať už od 1. júna. Obráťte sa na konkrétneho zamestnanca, ktorý zodpovedá za jednotlivé náklady. Môžete tiež poslať e-mail v tvare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., prípadne prísť osobne do Zákazníckeho centra v sídle OSBD v Žiline na Vlčincoch (počas stránkových hodín uvedených na vyúčtovaní).