Šetria vaše nohy i čas. Sú výťahy v domoch aj bezpečné?

Šetria vaše nohy i čas.  Sú výťahy v domoch aj bezpečné?
Väčšina z nás používa výťah každodenne. Mimochodom, napadne vám vždy, keď do neho nastúpite, či je bezpečný? Zamýšľali ste sa nad tým, ako často to treba kontrolovať?

OSBD Žilina zabezpečuje ako správca bytových domov  v súčasnosti prevádzku a servis 557 výťahov. Väčšina z nich už pritom nespĺňa dnes požadovanú bezpečnostnú a technickú úroveň.
RIZIKÁ SA ZVYŠUJÚ PO TRIDSIATICH ROKOCH

Po 30 rokoch nepretržitej prevádzky sa bezpečnostné riziká spojené s prevádzkou výťahu stále zvyšujú. Pre zaujímavosť, väčšina výťahov na Slovensku bola inštalovaná práve pred viac ako tridsiatimi rokmi. V niektorých bytových domoch sú výťahy dokonca v prevádzke už vyše 50 rokov a po tejto dobe sa pomaly ocitajú na hranici svojej životnosti. Ako je teda možné, že ich obyvatelia domov stále používajú?

Každých šesť rokov je nariadená opakovaná úradná skúška každého výťahu. Ak spĺňa podmienky starej technickej normy, ktorá platila v čase, keď bol výťah uvedený do prevádzky, môžu ho ľudia využívať ďalších šesť rokov.


POD DROBNOHĽADOM JE VÝROBA, AJ POUŽÍVANIE

Ako všetky dopravné prostriedky, výťahy môžu byť tiež nebezpečné. Ak nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám, môžu spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Preto im zvláštnu pozornosť venujú už výrobcovia. Ich prevádzka a servis podliehajú zvláštnym predpisom.

„Pravidelnými kontrolami, skúškami a údržbou sa snažíme udržať výťahy čo najdlhšie v prevádzkyschopnom stave, zabezpečiť najmä bezpečnosť prepravovaných osôb, no aj predchádzať škodám na majetku vlastníkov,“ hovorí Mária Zelná, podpredsedníčka predstavenstva družstva.


KTO KONTROLUJE VÝŤAHY?

Pravidelné prehliadky, servis a kontroly výťahov zabezpečuje OSBD Žilina dodávateľsky prostredníctvom piatich odborných firiem, na základe uzatvorených zmlúv. Každý výťah má svoju servisnú knihu, do ktorej zapisujú skúšky a prehliadky. Tie financujú domy z fondu prevádzky, údržby a opráv formou tzv. mesačného paušálu, ktorý mesačne pre jeden výťah predstavuje 20 až 50 eur. Výška paušálu závisí od nosnosti výťahu, jeho veľkosti a počtu staníc (podlaží).

Dozorcom výťahu býva spravidla riadne zaškolený domovník vo vchode. Preto by ste mali vo výťahu nájsť, okrem kontaktu na servisnú firmu, aj kontakt na dozorcu výťahu (domovníka). Ten vás totiž môže napríklad vyslobodiť zo zaseknutého výťahu.


KDE SA SKRÝVAJÚ HROZBY

Pri používaní výťahu môžu byť príčinou vážnych úrazov chýbajúce kabínové dvere, nebezpečné zaisťovacie zariadenia šachtových dverí, systém pohonu s nepresným zastavovaním v staniciach a podobne. Údržba a opravy sa týkajú najčastejšie privolávačov, elektroinštalácie, kabínkových privolávačov či lán výťahov. Úprava a výmena interiéru kabínky je považovaná len za „kozmetickú opravu“.

Výťahy s vnútornými bezpečnostnými kabínkovými dverami majú najčastejšie nefunkčné ich istenie. Väčšinou istenie poškodzujú z pohodlnosti zámerne samotní užívatelia výťahov, neuvedomujúc si nebezpečenstvo svojho konania.


PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA:

- Poruchám výťahu môže predchádzať každý, kto ho používa. Ak ho nebude preťažovať, úmyselne poškodzovať jeho zariadenie alebo znečisťovať šachtu. - Výťah by ste mali dokázať privolať a zastaviť v každej „stanici“ (na každom podlaží), rovnako musí byť možné na každej stanici nastúpiť a vystúpiť. - Nikdy výťah nepoužívajte na únik pred požiarom. Je to zakázané, pretože by sa pre vás mohol stať ohnivou pascou.


REKONŠTRUOVAŤ, ALEBO VYMENIŤ?

V poslednom období sa čoraz viac vlastníkov bytov v domoch zaujíma o rekonštrukciu alebo výmenu výťahu. Milan Stromček, technik družstva informuje: „Doteraz sme zabezpečili výmenu výťahov v ôsmich bytových domoch a v jednom dome komplexnú rekonštrukciu. Viaceré výťahy majú čiastočne obnovené kabíny.“ K

eďže málokde majú prostriedky na celkovú rekonštrukciu či výmenu výťahu, je zaujímavá aj cesta jeho postupnej modernizácie. Jej výhodou je, že si vlastníci bytov našetria na výmenu jednotlivých dielov výťahu postupne. Háčik je v tom, že konečná cena môže byť vyššia ako jednorazová rekonštrukcia či výmena.

Ak chcete obnovovať či vymeniť výťah, obráťte sa na svojich zástupcov vlastníkov bytov. Tým ochotne poradia technici OSBD v spolupráci s odbornými firmami.

Image
SKÚSENOSTI A RADY ODBORNÍKOV

Špecialistom od fachu sme položili rovnaké otázky, aby ste sa o výťahoch dozvedeli to, čo potrebujete vedieť v praktickom živote.

1. Akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú užívatelia výťahov?

Michal Strieš, obchodný riaditeľ OTIS Výťahy, s. r. o.: Pri plánovaní obnovy bytového domu nezahrnú modernizáciu výťahu do projektu tak, aby bola súčasťou komplexnej investície, napríklad spolu so zatepľovaním domu. Tak môže byť financovaná pôžičkou so Štátneho fondu rozvoja bývania. Je zložité a najmä neekonomické, brať si ďalší úver špeciálne pre výťah.

Ďalšou chybou býva, že užívatelia kupujú výťah ako výrobok resp. tovar. Nehľadajú dobrého partnera na dlhé obdobie. Neuvedomujú si totiž, že s novým modernizovaným výťahom budú žiť ďalších 20 rokov. Preto by sa mali dodávateľa pýtať: Funguje vami vyrobený a dodaný výťah niekde už viac ako 20 rokov ? Budú náhradné diely na tento výťah dostupné aj o 20 rokov? Alebo bude tu Vaša firma o 20 rokov a na koho sa mám potom obrátiť?

Vyberte si dodávateľa, ekonomicky silného a stabilného, ktorý je na trhu dlhodobo, s modernými, no časom overenými výrobkami a komplexnými servisnými službami. Hľadajte najprogresívnejšie technológie, ktoré budú nové a moderné aj o niekoľko rokov. Prihliadajte na úspornosť modernizovaného výťahu a jeho ekologickú nezávadnosť.

Jaroslav Kormanec - EKO: Užívatelia nechcú investovať do svojho bezpečia. Teda do výťahov, v ktorých sa vozia oni aj ich rodinní príslušníci, a najmä deti, ktoré sú najviac ohrozené. Výťahy často nemajú kabínové dvere, technológia zachytávacích mechanizmov je zastaraná a podobne.

Peter Fussgänger, Schindler výťahy a eskalátory, a. s.: Najväčší vplyv na výťahy, ich technický stav a spoľahlivosť má nedodržiavanie prevádzkových predpisov, preťažovanie výťahov, nesprávna obsluha, nerovnomerné zaťaženie výťahu pri transporte nákladov. Významný vplyv má aj dodržiavanie čistoty zariadenia a samozrejme, pravidelný preventívny servis a opravy zabezpečované odbornou servisnou organizáciou.

Ján Paprčiak, Elpas, s.r.o.: Užívatelia preťažujú výťah pri nosení ťažkých predmetov (napr. keď prerábajú bytové jadro alebo vozia nábytok). Znečisťujú šachtu, podlaha zostáva zaseknutá a výťah sa nedá privolať. Pri natieraní zárubní a dverí farba zatečie na prepoj SV4, čo výťah znefunkční. Výťah môže mať problémy s pamäťou, ak niekto navolí naraz viacero staníc. Potom zastavuje mimo navolených staníc. Problém môže nastať aj ak držia tlačidlá dlho stlačené. Užívatelia si tiež ničia výťahy vandalizmom – pretláčajú zadné steny výťahov, rozbíjajú sklá výťahových dverí, kradnú výťahové svietidlá, poškodzujú uzávery dverí, samozatvárače.

2. Aké výhody so sebou prináša výmena starého výťahu za nový? Kedy je potrebné výťah vymeniť?

Michal Strieš, obchodný riaditeľ OTIS Výťahy, s. r. o.: Vo všeobecnosti je základným kritériom pre modernizáciu výťahu jeho vysoké technické opotrebenie a s tým súvisiace zníženie, alebo úplná strata bezpečnosti a vysoké náklady t.j. neekonomickosť prevádzky. Okrem toho je tu ešte komfort jazdy, estetika interiéru a zlý vplyv výťahu na hygiena prostredia v ktorom bývame, t.j. hlučnosť výťahu, či karcinogénne výpary z olejov a mazív, ktorých je plná šachta.

Pozor na čiastočné modernizácie ako výmeny riadiacich dosiek, privolávačov alebo olepovanie kabín rôznymi fóliami a umelinami. Takéto amatérske úpravy nezvyšujú bezpečnosť a technickú úroveň výťahu a sú to vyhodené peniaze. Vzhľadom na legislatívu EÚ bude musieť byť každý výťah skôr či neskôr zmodernizovaný. Preto je výhodné modernizovať komplexne, prípadne na etapy, ktorých výsledkom bude nový výťah. Modernizáciou výťahu zvýšite cenu vášho bytu, a najmä dosiahnete štandard primeraný dnešnej životnej úrovni.

Jaroslav Kormanec - EKO: Výhodou je vyššia bezpečnosť osôb, tichší chod výťahu, rýchlosť, elegancia a nová technológia frekvenčného mikroprocesorového riadenia, čo zabezpečuje veľkú úsporu elektrickej energie. Nižšie sú náklady na servis a údržbu. Životnosť výťahov bola stanovená výrobcom TRA Břeclav na 20 rokov a veľmi veľa výťahov je už za zenitom životnosti. Takže po 1,5-násobku doby životnosti by bolo vhodné vymeniť výťah za nový.

Peter Fussgänger, Schindler výťahy a eskalátory, a. s.: Staré výťahy konštruované a inštalované pred rokom 1990 nie sú v súlade s aktuálnymi bezpečnostno-technickými požiadavkami.

Výmenou za nový vlastníci odstránia všetky známe bezpečnostné riziká, zvýšia komfort a spoľahlivosť, aj reálnu úžitkovú hodnotu bytového domu. Nezanedbateľným benefitom je energetická úspora pri prevádzke výťahu. A vďaka novým technológiám šetrným k životnému prostrediu prispejú k udržateľnému rastu spoločnosti.

Ján Paprčiak, Elpas, s.r.o.: Výmena výťahu nie je vždy nevyhnutná. Užívatelia by mali zvážiť, či sa oplatí investovať do nových výťahov, alebo či dať radšej prednosť finančne menej náročnej rekonštrukcii výťahu.

STRUČNE O VÝŤAHOCH:
- Realizované komplexné výmeny výťahov: A. Bernoláka 25 - 27, 31 - 33, 43 - 45, 56 – 58, (Vymyslický), Bajzova 13 - 15 (Schindler), A. Bernoláka 50 - 52 (OTIS, Schindler), Gabajova 20 - 22 (Schindler), Bernoláka 62 - 64 (Schindler). - Servis súčasne vykonávajú spoločnosti: ELPAS , s. r. o., Schindler výťahy a eskalátory, a. s., Vymyslický - Výtahy, s. r.o., OTIS Výťahy, s. r. o., Jaroslav Kormanec - EKO.