Zhromaždenie delegátov s mimoriadnou voľbou

Zhromaždenie delegátov s mimoriadnou voľbou

Májové zhromaždenie delegátov (ZD) je za nami. Prešli navrhované zmeny a mimoriadny bod rokovania?

 

Zhromaždenie sa konalo 18. 5. 2022. Zo 113 pozvaných delegátov ich prišlo 73, čo bola 64,6 %-ná účasť (ospravedlnili sa 8 delegáti).
Odzneli správy o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva (M. Piliar – predseda predstavenstva) a o činnosti kontrolnej komisie (M. Hrabovská - členka KK). 

Členovia ZD vzali na vedomie Výročnú správu za rok 2021 a schválili riadnu účtovnú závierku za rok 2021.

Odobrili tiež rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške 5 151,21 eura:  z toho 3000 eur do základného fondu rozvoja družstva a 2151,21 eura do sociálneho fondu. Ďalej odhlasovali Hospodársko – finančný plán OSBD Žilina na rok 2022.

Delegáti pozmenili Dodatkom č. 2 Rokovací a volebný poriadok OSBD Žilina, podľa ktorého sa od 18. 5. 2022 mení počet členov družstva v členskej samospráve, potrebných na to, aby sa predseda ČS stal delegátom, z 24 a viac na 20 a viac. Táto požiadavka vzišla z viacerých členských samospráv, pretože v minulosti sme takto

Revitalstav
Minútou ticha si delegáti uctili pamiatku zosnulého Mgr. Otta Wieslera, bývalého predsedu kontrolnej komisie.

Neskôr v mimoriadnej voľbe člena Kontrolnej komisie OSBD Žilina zvolili delegáti 63 hlasmi Veroniku Pálfyovú, ktorá bude členkou v období od 19. 5. 2022 do 31. 10. 2026.