Prečo je výhodné prenajať nevyužité priestory?

Prečo je výhodné prenajať nevyužité priestory?

Prenájom nevyužívaných spoločných priestorov v bytovom dome môže byť vhodným zdrojom prostriedkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a môže významnou čiastkou pokryť financovanie nákladnejších rekonštrukcií či obnov.

Pred prenájmom vlastníci zvažujú, ako je dom riešený, v akom prostredí je situovaný, aký bude účel prenájmu a do akej miery ovplyvní život v dome.  
Práčovňu, kočikáreň, sušiareň, voľnú strechu či fasádu je možné prenajať po rozhodnutí nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Nájomné možno dohodnúť ako jednorazovú platbu za celé obdobie trvania nájmu, alebo ako opakujúce sa nájomné (mesačné, kvartálne, ročné). Keďže príjem z prenájmu ide do fondu opráv domu, sú vlastníci povinní, zdaniť ho zrážkovou daňou, najneskôr k 31. januáru nasledujúceho roka po zdaňovacom období.